КЗК отмени решение за избор на фирма за ремонт на пътищата в община Костенец

КЗК отмени решение за избор

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Костенец за класиране на участници и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за строително-монтажни работи за ремонт на общински пътища“, става ясно от сайта на регулатора в интернет.

Проучването по преписката установи, че офертата на класирания на първо място „Хидрострой-БГ 63“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя по отношение на един от представените от участника сертификати за внедрени системи за качество по стандарт ISO. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска друг сертификат, издаден под валидна акредитация и като не е изпълнила това свое задължение е допуснала нарушение, обосноваващо отмяна на решението за класиране в обществената поръчка.

Също така КЗК счита за основателно твърдението на жалбоподателя „Щрабаг“ ЕАД, че представения от класирания на второ място „Проектстройинженеринг ТП“ ООД линеен график съдържа технологична непоследователност на изпълняваните строителни операции, което е основание за отстраняване на офертата на участника.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 от подадените оферти съобразно мотивите в решението.